Tel:

0649408684

Email

info@fysiotherapieaandemaas.nl

Adres

Albrandswaardsedijk 74T, 3172 AA Poortugaal

Praktijkinformatie

Bij Fysiotherapie Groenink hebben we de volgende specialisaties:

 • Algemeen Fysiotherapeut
 • Oedeem Fysiotherapeut
 • Alle specialisaties van Chronisch ZorgNet
 • Aanmeten/aanvragen van therapeutisch elastische kousen (TEK), compressiehulpmiddelen en verbandhulpmiddelen

Samen hebben we o.a. de volgende nascholingen gevolgd, waarmee we staan geregistreerd in het kwaliteitsregister Fysiotherapie Nederland (KRF-NL), Keurmerk Fysiotherapie, BIG-register, het AGB-register, Chronisch ZorgNet en vanaf 2023 ook ParkinsonNet. Daarnaast hebben we nascholingen gevolgd in o.a.:

 • Lymfetaping
 • AxialeSpa (M.Bechterew)
 • Sarcopenie
 • Chronische pijn
 • Stagebegeleiding

Voor een efficiënte behandeling vragen wij van u het volgende:

 • Lees hier wat u mee moet nemen naar uw eerste afspraak.
 • Als u uw afspraak wilt verzetten of afzeggen, neem minimaal 24 uur van tevoren contact met ons op.
 • Neem plaats in onze wachtruimte tot u door uw therapeut wordt opgehaald.
 • Als u vragen heeft kunt u ons bellen of mailen
 • Wees eerlijk en open over uw klachten en informatie die eventueel waardevol kan zijn voor uw therapeut, hoe meer u ons verteld, hoe beter wij u kunnen helpen met uw klachten.
 • Indien er vragenlijsten zijn gestuurd, vul deze tijdig in, zo kan uw therapeut een goed beeld krijgen van uw klachten en een passend behandelplan opstellen.
 • Indien u de Nederlandse of Engelse taal niet spreekt vragen wij u iemand mee te nemen naar de behandeling die voor u kan vertalen, zodat wij u goed kunnen helpen.

Uw behandelend therapeut registreert uw administratieve en medische gegevens, op deze registratie is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Alle medewerkers van Fysiotherapie Groenink hebben toegang tot deze gegevens, en voor elke medewerker geldt de geheimhoudingsplicht. Lees ook onze privacyverklaring en klachtenregeling.

Vergoeding door verzekeraar

Fysiotherapie behandelingen kunnen worden vergoed door uw verzekeraar, middels de aanvullende verzekering. Enkele aandoeningen/ziekten komen in aanmerking voor vergoeding vanuit de basisverzekering. Daarover kunt u hier meer lezen. Indien de zorgverzekeraar uw behandelingen vergoed, worden de behandelingen rechtstreeks bij de verzekeraar gedeclareerd, hierdoor ontvangt u geen factuur van de behandelingen. Indien u niet bekend bent met het aantal behandelingen dat vergoed wordt kunt u hierover navraag doen bij de fysiotherapeut of uw zorgverzekeraar. Wij hebben geen zicht op behandelingen die u bij een andere fysiotherapie praktijk heeft gehad, vraag daarom altijd na bij uw verzekering hoeveel behandelingen er al gedeclareerd zijn.

Geen vergoeding door de verzekeraar

Behandelingen die niet in aanmerking komen voor vergoeding worden bij u in rekening gebracht, u ontvangt een factuur. Deze zorgkosten kunt u opgeven in uw jaarlijkse opgave inkomstenbelasting bij de belastingdienst, lees daarover hier meer.

Huisregels

 • Het is binnen de praktijk verboden om te roken.
 • Het nuttigen van etenswaren is niet toegestaan in de oefen- en behandelruimtes.
 • Voor het gebruik van de apparaten is het gebruik van een handdoek i.v.m. de hygiëne vereist.
 • Computers worden uitsluitend door de fysiotherapeut gebruikt.
 • Bij verhindering van een afspraak dient men zich minimaal 24 uur van te voren af te melden (anders wordt 75% van het geldende tarief van de voorgenomen behandeling in rekening gebracht).
 • Het is aan te bevelen om uw verzekeringspolis betreffende vergoedingen fysiotherapie na de intake door te nemen en bij onduidelijkheden dit te bespreken met uw fysiotherapeut of zorgverzekeraar.
 • De praktijk is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van de zich in dit gebouw of directe omgeving van dit gebouw bevindende eigendommen/bezittingen van bezoekers.
 • Indien u opmerkingen, ideeën, etc., heeft ter verbetering van onze dienstverlening dan stellen wij dit zeer op prijs. U kunt dit zowel mondeling als schriftelijk aan ons doorgeven.
 • Gebruik voor het parkeren van uw auto de parkeerplaats (P3), of indien u slecht ter been bent kunt u kortdurend in de buurt van het gebouw parkeren, hier vind u de plattegrond van het terrein van Antes.
 • U heeft te allen tijde de mogelijkheid tot het indienen van een klacht, de klachtenregeling leest u hier.
 • Uw persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld volgens onze privacy verklaring.
 • Bij ziekte of afwezigheid van uw therapeut zullen wij proberen u tijdig af te bellen en een nieuwe afspraak met u te plannen. Bij langdurige afwezigheid van de therapeut, door bijvoorbeeld ziekte, zorgen wij voor vervanging. Ook hier krijgt u tijdig bericht over.
 • Wij streven naar voortdurende verbetering van onze kwaliteit van zorg. Daarom zullen wij u vragen naar uw mening over de kwaliteit van de fysiotherapeutische zorg door middel van een tevredenheidenquête, meer informatie vindt u hier.
 • Wij behouden het recht om personen die zich niet houden aan de algemeen geldende gedragsregels, normen en waarden de toegang tot de praktijk te ontzeggen.
 • In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen en instructies te volgen van het personeel of de hiertoe bevoegde instanties (o.a. ambulance personeel, brandweer)

Betalingsvoorwaarden

De betalingsvoorwaarden van Fysiotherapie Groenink zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u en uw therapeut.

Behandelingen die niet in aanmerking komen voor vergoeding vanuit uw zorgverzekeraar worden bij u in rekening gebracht. Controleer eventueel zelf uw verzekeringspolis betreffende het aantal behandelingen dat vergoed wordt door uw zorgverzekeraar en neem contact op met uw verzekeraar wanneer u al eerder dat jaar bij een andere fysiotherapie praktijk in behandeling bent geweest over het aantal behandelingen dat is gedeclareerd. U kunt dit daarna ook doorgeven aan uw behandelend fysiotherapeut. U krijgt een nota van ons die u binnen een termijn van dertig dagen dient te betalen. Betaling kan plaatsvinden door het bedrag over te maken naar bankrekeningnummer: NL81ABNA0103206132, t.n.v. Fysiotherapie Groenink.

 • U als patiënt bent ten alle tijden verantwoordelijk voor de volledige betaling van de door de therapeut verleende diensten.
 • Bij verhindering van een afspraak dient u zich minimaal 24 uur van te voren af te melden, anders wordt 75% van het geldende tarief van de voorgenomen behandeling in rekening gebracht. Deze kosten worden nooit vergoed door uw verzekeraar.
 • Betaling van nota’s dient binnen 30 dagen na factuurdatum te geschieden. Na het verstrijken van een termijn van 60 dagen treedt verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen en/of wettelijke rente te vorderen over het gefactureerde bedrag.
 • Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, inclusief buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt.